+2348180000672
Kindly put a call through
Eros House,km 38 lekki epe expressway,
adjacent Mayfair gardens
Monday–Saturday
8:00 am–6:00 pm

LAGOS ESTATES

OWERRI ESTATES

ENUGU ESTATES

UYO ESTATES

AKURE ESTATES

ABUJA ESTATES

ASABA ESTATES